Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Stylówa.PRO

 

Wstęp 

1. Właścicielem sklepu internetowego stylowa.pro jest Madawi Małgorzata Królik, ul. Zawiszy 16B/127, 01-167 Warszawa, NIP 9521937429, REGON: 141721210, zwany dalej "sprzedającym". Działalność zarejestrowana w CEiDG przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Sklep internetowy sklep.stylowa.pro prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.stylowa.pro

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Stylówa.PRO są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny podane na stronie sklep.stylowa.pro nie zawierają kosztów dostawy - informacje o tych kosztach znajdują się w stopce Sklepu, w sekcji Warunki dostawy.

 

Zamówienia 

1. Każde złożone w sklepie zamówienie wymaga potwierdzenia w formie elektronicznej. Potwierdzenie takie jest wysyłane na wskazany adres e-mail Klienta bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Wiadomość taka zawiera podsumowanie zamówienia.
2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a Klientem jest zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

Metody płatności 

1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: przelew tradycyjny, płatności online, pobranie (płatność przy odbiorze) lub płatność na miejscu w sklepie gotówką lub kartą - w przypadku zamówień z odbiorem osobistym.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.

Honorowane karty płatnicze to:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora - Blue Media S.A.

6. W przypadku płatności z użyciem karty płatniczej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem, dokonywane na anglojęzycznej wersji sklepuprzeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Dostawa

1. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje do 24 godzin od złożenia zamówienia - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego - chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej oraz InPost (usługa Paczkomaty).

2. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (w przypadku płatności kartą od momentu pozytywnej weryfikacji płatności) - jeżeli dniem następującym po dniu złożenia zamówienia jest dzień roboczy, w przypadku jeżeli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, następuje pierwszego dnia roboczego, chyba że opis produktu stanowi inaczej. Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Zakupiony towar  jest wysyłany na wskazany w formularzu zamówienia adres Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub do Paczkomatu. Do zakupionego towaru Sprzedający załącza dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 

 

Zwroty i wymiany

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.

2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z Formularza Odstąpienia od umowy, który dołączany jest do wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży.


3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od momentu wyrażenia woli odstąpienia od umowy sprzedaży. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie czytelnie podpisanego i poprawnie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy kupujący otrzymał fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej kopii faktury korygującej.

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres: Sklep Stylówa.PRO, Al. Sikorskiego 3 lok. LU2 , 02-758 Warszawa.

 

3. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem (umową), pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania (wymiany towaru na właściwy), należy przesłać na adres sklepu (sklep@stylowa.pro) w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu zamówienia - przedmiotu umowy.

4. W przypadku wymiany towaru, gdy Klient otrzymał fakturę VAT, która wymagać będzie korekty ze względu na wymianę, prosimy o dołączenie kopii faktury VAT bądź podanie jej numeru, tak aby mogła zostać skorygowana. Nie ma możliwości anulowania wystawionej faktury VAT, dlatego prosimy nie załączać do przesyłki oryginału faktury. Klient otrzyma wraz z wymienionym towarem fakturę korygującą.

5. Wszystkie koszty związane z przesyłką towaru w celu jego zwrotu lub wymiany ponosi Klient.

 

Gwarancja oraz reklamacje

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy - bez wad.
 2. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ - jeżeli takowa została wydana. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (dołączany w wiadomości mailowej potwierdzającej złożenie zamówienia), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w ZAKŁADCE KONTAKT na stronie głównej Sklepu. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie w siedzibie SPRZEDAWCY.
 7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ - jeżeli będzie to możliwe i celowe - KONSUMENT, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana KONSUMENTOWI. 
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli KUPUJĄCYM jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
 12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
 13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - SPRZEDAWCA odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.

 

 Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
 3. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenia - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli KLIENT nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
 7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. 
 9. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ (jeżeli takowa została wydana). Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 10. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 12. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

Bony Podarunkowe - regulamin i zasady działania

Bony podarunkowe to znakomity pomysł na prezent! Możesz go podarować z okazji urodzin, imienin, czy dowolnego innego święta lub... bez powodu! :) Przed zakupem koniecznie przeczytaj zasady działania bonów. Znajdziesz je poniżej.

W sklepie Internetowym www.stylowa.pro, a także stacjonarnym w Warszawie możesz kupić Bony Podarunkowe w formie karty wysyłanej do Ciebie za pośrednictwem wybranego sposobu dostawy. Jest to wydrukowana karta z unikalnym kodem, zapakowana w czarną, nielogowaną kopertę. Aby skorzystać z bonu, jego posiadacz podczas finalizacji zamówienia, na karcie podsumowania koszyka zaznacza (aktywuje) pole "Mam kupon rabatowy", gdzie wpisuje widoczny na Bonie ciąg znaków. Po zatwierdzeniu kwota zamówienia zostanie pomniejszona o wartość zastosowanego bonu. 

Możesz również kupić elektroniczny Bon podarunkowy. Kupując go otrzymasz kod, który po opłaceniu zamówienia znajdziesz w wysłanej przez naszych pracowników wiadomości e-mail. Na wysłanie Bonu obsługa ma 24h od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli potrzebujesz go szybciej - skontaktuj się z nami niezwłocznie po zakupie. 

Zasady działania bonów podarunkowych

 1. Bon prezentowy można kupić z wykorzystaniem dowolnej metody płatności z oferowanych w sklepie Stylówa.PRO.
 2. Za zakupiony bon Kupujący otrzymuje paragon/fakturę, a przy wykorzystaniu bonu dokument sprzedaży opiewa na kwotę wyjściową, pomniejszoną o wartość wykorzystanego bonu.
 3. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Bony można realizować poprzez proces składania zamówienia w sklepie internetowym i podanie kodu w odpowiednim polu w koszyku, a także podczas zakupów stacjonarnych w sklepie w Warszawie. 
 5. Bony są jednym ze sposobów płatności w sklepie. Po wpisaniu w odpowiednie pole w koszyku kodu bonu pokazuje się wartość, jaka zostanie pobrana z bonu na rzecz realizowanego zamówienia.
 6. Bony nie działają na koszty dostawy.
 7. Bony ważne są 12 miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 8. Bonów nie można wykorzystywać częściowo. 
 9. W jednym zamówieniu można skorzystać z tylko jednego bonu - kodu rabatowego. 

 

Ochrona Danych Osobowych

1. Dane osobowe gromadzone są z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000)

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 1204), z późniejszymi zmianami. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych jest Madawi Małgorzata Królik (dalej Sprzedający) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawiszy 16B/127, 01-167 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu realizacji usług dostępnych w serwisie http://www.stylowa.pro. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz prawo do ich poprawiania. Dane są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówień składanych w sklepie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom.

Rejestracja w Sklepie jest równoznaczna z akceptacją poniższej klauzuli:

"Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Madawi Małgorzata Królik w celu realizacji zamówień, a także w celu udzielania mi informacji  o akcjach promujących działalność Sprzedającego, jak również informacji handlowej o produktach i usługach podmiotów współpracujących ze Sprzedającym, za pośrednictwem udostępnionego przeze mnie identyfikującego mnie adresu elektronicznego oraz innych narzędzi elektronicznych."

4. Sklep udostępnia dane osobowe klientów dokonujących płatności elektronicznych spółce Blue Media S.A. która jest operatorem usługi Płatności Shoper, realizującej tego rodzaju płatności na stronie www.stylowa.pro. Blue Media S.A. jest administratorem tychże powierzonych danych, które przetwarza wyłącznie w celu realizacji świadczonej usługi płatności elektronicznych.

Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na przykład celem dostosowania go do obowiązującego obecnie stanu prawnego. O wszelkich zmianach w regulaminie Sprzedający poinformuje Klientów, którzy posiadają aktywne konto w sklepie, drogą mailową, oraz ogłosi fakt zmiany na stronie głównej sklepu, na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w stopce sklepu, w sekcji Pomoc. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie procesu sprzedażowego, Klienta obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Sprzedającego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl